ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖDÜL YÖNERGESİ

 

 

ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ ADAY FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

 

1. BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

1. AMAÇ:

S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) temel hedefi; ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda işlev gören ''Anaokulundan Üniversiteye'' eğitim kurumları açmak ve işletmektir. Bu temel hedefinin yanı sıra toplumun çağdaş, laik, bilimsel ve demokratik eğitim konularında bilinçlendirilmesini de kendisine görev olarak kabul etmiştir.

Çağdaş eğitim konularında yoğun emek harcayan, özveride bulunanları topluma tanıtmak ve onurlandırmak, toplumun ilgisini laik, bilimsel, demokratik eğitim konularına çekmek, Öğretim Birliği Yasası'na, ulusal eğitim ilkelerine uygun çalışmaları teşvik etmek gerekliliği ve zorunluluğu vardır. Bu gerekçelerle başlatılan ve geleneksel hale getirilen "ÇEK ÖDÜL TÖRENLERİ" ile çağdaş eğitime katkı sağlayanları onurlandırmak ve ödüllendirmek amaçlanmaktadır.

 

2. KAPSAM:

Bu yönerge, S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinin takdirinde/onayında, uygulamasında ve kontrolünde yılda bir kez gerçekleştirilen ödüllendirme faaliyetlerini kapsar.

 

3. TANIMLAR:

Bu yönergede bahsi geçen;

 1. ÇEK: S.S.Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kurumlarını,
   
 2. Ön Değerlendirme Kurulu: Ödül başvurularının ön değerlendirme ve elemelerini yapacak olan Eğitim ve Bilim Yürütme Kurulu ile Tanıtım-İletişim ve Halkla İlişkiler Yürütme Kurulu üyelerini kapsar.
   
 3. Büyük Ödül: Başvurulan ödül kategorisi içinde, değerlendirme kriterlerine göre birincilik ödülüne layık bulunan adaylara "Büyük Ödül" plaketi verilir.
   
 4. Teşvik Ödülü: Başvurulan ödül kategorisi içinde, değerlendirme kriterlerine göre ikincilik ödülüne layık bulunan adaylara "Teşvik Ödülü" plaketi verilir.

 

2.BÖLÜM: KATEGORİLER, ADAY ÖNERME, DEĞERLENDİRME KURULU, ADAY KRİTERLERİ, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ,VERİLECEK ÖDÜL

 

4. ÖDÜL BAŞVURU KATEGORİLERİ:

Ödül başvuruları, "Akademik", "Bağış" ve "Hizmet" adı altında tanımlanmış üç ayrı kategoride kabul edilir. Bir aday, birden fazla kategori için önerilemez.

Ödül başvuru kategorileri;

a) AKADEMİK: Bilimsel Araştırma Geliştirme faaliyetleri (Buluş, patent, yayın, vb.)

b) BAĞIŞ: Eğitime finansal kaynak yaratmak (Sponsorlar, burs verenler, vb.)

c) HİZMET: Sosyal Sorumluluk Projeleri gönüllü çalışmaları (Topluma hizmet, doğa, çevre, kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar, vb.)

 

5. ADAY ÖNERME:

ÇEK Ortakları, ÇEK eğitim ilke ve politika tanımlarına uygun, eğitim- öğretimle ilgili kişi, kurum/kuruluşları ile aynı ilke ve politikalara uygun diledikleri kişi, kurum ya da kuruluşları aday olarak gösterebilir. Yönetim Kurulu üyeleri aday olamaz ve aday gösterilemez.

 

6. DEĞERLENDİRME KURULU:

Değerlendirme iki aşamalı çalışan kurullardan oluşur. Bunlar; "Ön Değerlendirme Kurulu" ve "Yönetim Kurulu"dur. Tüm ödül başvuruları ilk aşamada ÇEK kurumu içinde yer alan, "Eğitim ve Bilim Yürütme Kurulu" ile "Tanıtım-İletişim ve Halkla İlişkiler Yürütme Kurulu" üyelerini kapsayan "Ödül Ön Değerlendirme Kurulu"ndan geçerek son karar için Yönetim Kurulu Üyelerinin değerlendirmesine sunulur. 

 

7. ÖDÜL ADAY KRİTERLERİ:

Çağdaş, Demokratik, Laik ve Bilimsel Eğitim ilkelerine bağlı;

 1. Eğitim ve öğretim ile ilgili uygulamaları iyileştirme yönünde araştıran, geliştiren ve sorunların çözümünde özgün projeler üreten, inovasyon/buluş yapan ve uygulayan,
   
 2. Bilimsel, demokratik, çağdaş, ulusal, eğitim konularında basılmaya değer görülmüş yazılar yazan, kitap yayınlayan, kişi, kurum ve kuruluşlara (resmi-özel) verilir.
   
 3. Sosyal sorumluluklar alanında,somut/uygulanabilir proje üreten veya benzer projelerde gönüllü çalışmalarda bulunan (Topluma hizmet, doğa, çevre, kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar, vb.)
   
 4. Eğitim- öğretim kurumları, eğitim/kültür/ spor salonu ve yurt vb binaların yapımına sponsor olan,
   
 5. Eğitim-öğretime kaynak yaratan, kaynak yaratma konusunda somut/uygulanabilir proje sunan ve somut çözümler üreten,

 

 8. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 1. Ödül adaylık kriterlerine uygun olmak,
   
 2. Ödül aday kriterlerine uygun olduğu halde ÇEK ödülü almamış olmak,
   
 3. Geçmiş yıllarda ÇEK ödülü almış olmasına rağmen, farklı ödül kategorisi kriterine uygun olmak,
   
 4. "Bilimsel Kategori" Ödülüne önerilen adayların, özgeçmişleri ve ödüle konu olan çalışmaları ile ilgili başarıları belgelerin niteliği ve niceliği,
   
 5. "Eğitime Finansal Kaynak Yaratma" kategorisi ödülüne önerilen adayların özgeçmişleri ve ödüle konu olan bağış/finansal katkı paylarının büyüklüğü,
   
 6. "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisi ödülüne önerilen adayların özgeçmişleri ve ödüle konu olan çalışmaları ile ilgili başarıları belgelerin niteliği ve niceliği.

 

9. VERİLECEK ÖDÜL:

Ödül her kategori için ayrı ayrı olmak üzere, değerlendirme kriterlerine en uygun iki adaya 1'incilik, (Birincilik) ve 2'ncilik (İkincilik) statüsü ile verilir. Birinciler "BÜYÜK ÖDÜL", İkinciler  "TEŞVİK ÖDÜLÜ" adı ile ödüllendirilirler.

 

3. BÖLÜM: BAŞVURU DUYUSU, ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ TAKVİMİ, DAVET EDİLECEK KURULUŞLAR

                                                    

10. ÖDÜL BAŞVURU DUYURUSU:

Ödül başvurusu her yıl Aralık ayının ilk haftası;

a)  E- posta ile tüm ÇEK ortaklarına duyurulur,

b)  ÇEK Bülteninde yayınlanır,

c)  Gazetelere ilan verilir,

d)  Basın toplantısı düzenlenir (Yönetim Kurulu Başkanının basın bildirisi ile duyurur),

e)  Basın Bülteni hazırlanır (Yerel ve Ulusal tüm basın kuruluşlarına gönderilir),

f)  Ödül başvuruları ve sonuçları ile ilgili belgeler, "Ön Değerlendirme Kurulu" arşivinde saklanır.

 

11. ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ TAKVİMİ

Her yıl;

Aralık ayında duyuru yapılır başvurular kabul edilir,                    (01-31 Aralık 2022)

Ön Değerlendirme Kurulu ilk elemeleri yapar,                               (02-23 Ocak 2023)

Yönetim Kurulu son seçimi yapar,                                          (24 Ocak - 07 Şubat 2023)

Ödül töreni duyurusu yapılır,                                                                              (08 Şubat 2022)

Ödül töreni gerçekleştirilir.                                                                                    (03 Mart 2022)

 

12. ÖDÜL TÖRENİNE DAVET EDİLECEK KURULUŞLAR:

 Eğitimle ilgili bakanlık, müdürlük, kooperatif, dernek, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile İlgili kamu/özel kurum ve kuruluşlar. 

 

4. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

13. YÜRÜRLÜK:

Bu Yönerge, ÇEK Yönetim Kurulu'nun 29.11.2022 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

14.  YÜRÜTME:

Bu Yönerge hükümlerini ÇEK Yönetim Kurulu yürütür ve denetler.