KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifinin (ÇEK) öncelikli ilkeleri arasında, başta temel hak ve özgürlüklerin, özel hayata ilişkin gizliliğin, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması olmak üzere etik değerlere saygı yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olan Kooperatifimizin KVKK'nin 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

İşbu belgede yer alan "kişisel veri" kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Kooperatif yönetim kurulu, genel kurul toplantıları gibi sekretarya süreçlerinin yönetilmesi, imza sirküleri çıkarılması vb... belgelerin tanzimi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistem girişlerinde, belgelerinde, iş süreçlerinde kullanılması, kooperatif kredi kartı süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç ve dış denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması amaçlarıyla kimlik bilgileriniz gibi birtakım kişisel verileriniz işlenecektir.

Bunun yanı sıra, kooperatif etkinliklerinde çekilen fotoğraf ve videolar ile gerçekleştirilen röportajlarda kullanılan özgeçmişleriniz ve fotoğraflarınız şirketimize ait sosyal medya hesaplarında yayınlanabilmekte ve basın organları ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, internet sitemizde yer alan iletişim formu yoluyla tarafımıza ulaşmanızda ve sizlere cevap verilmesinde de kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleşmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde Türkiye'de oturan ÇEK ve kurumları, bankalar, sözleşmeye dayalı ilişki içinde olduğumuz tedarikçiler, müşteriler ve iş ortakları, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret sicil müdürlükleri, hukuk danışmanları ve avukatlar, finans danışmanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler kooperatifimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Kooperatifimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.


Kişisel verileriniz, KVKK'nin 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:


a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK'ye uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde, sürekli güncel tutulan güvenlik yazılımları ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK'nin 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Madde uyarınca, S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Kişisel Verileriniz hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi www.cagdas.org.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 Veri Sorumlusu: S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:17/3 Nilüfer BURSA Tel: 0 224 444 2 235 Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü www.cagdas.org.tr

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, aşağıda yer alan formu doldurarak ve formda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak bize iletebilirsiniz.

 

ÇEK KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMLARINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI