ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

  1. Taraflar

 

Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır)" Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 93 Görükle /Nilüfer-BURSA" adresinde bulunan SS ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ  (bundan böyle  "ÇEK " olarak anılacaktır) ile www.kircicekleriokusundiye.com   portalına  üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

  1. Tanımlar

 

"Portal": www.kircicekleriokusundiye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": "Portal"e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 

"Üye": www.kircicekleriokusundiye.com  portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

"Üyelik": "Portal"ın ilgili bölümünden "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı" tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "ÇEK " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

            "Kurumsal Üye": www.kircicekleriokusundiye.com   portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

 

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "ÇEK" tarafından yapılmış olan tüm  uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları kapsar. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "ÇEK" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek "Üye" olmaktadır. "Üye" bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 5651 Sayılı Kanun'dan doğan yükümlülülükler saklıdır. ÇEK, 5651 Sayılı Kanun'dan (özellikle 4 ve 5'inci maddelerden) doğan yükümlülüklerin  karşılanması amacıyla, kullanıcılara ilişkin bilgileri ilgili mercilerle paylaşabilir. Kullanıcı açısından 5809 Sayılı kanun'un 50/5 hükmü saklıdır.

 

 

 

4. Üyelik Koşulları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "ÇEK " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

  1. a) Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

b) "ÇEK " tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular, kabul edilmez.

4.3 "ÇEK" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir"Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya"ÇEK " bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "ÇEK"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 "Üye", Portal"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm koşul  ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 "ÇEK"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı'lara ait gizli /özel /ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini "Üye" kabul ve taahhüt eder. 5.1.3. "Üye"lerin, "ÇEK " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla  Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır.

5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir

5.1.5. "Üye", "ÇEK"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "ÇEK"in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

"Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "ÇEK "i doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 

5.2. "ÇEK"in Hak ve Yükümlülükleri

 

5.2.1. "ÇEK", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "ÇEK  Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "ÇEK " her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "ÇEK ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. . "ÇEK" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. " "ÇEK", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

ÇEK, bu bilgileri 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanmak için saklayabilir. 5809 Sayılı Kanun'un 50/5 hükmü gereğince, kullanıcının talep etmesi durumunda bilgiler saklanmayacaktır. Ne var ki 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi  amacıyla tutulması zorunlu olan kayıtlar, bu kuralın dışındadır.

 

 

5.2.4. "ÇEK", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ÇEK" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

6. "ÇEK" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

6.1.1 Online Bağış işlemleri

6.1.2 Yurt öğrencilerinin barınma ücretleri

6.1.3 ÇEK Kurumlarında okuyan öğrencilerin (anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise ) eğitim, yemek, servis vb. ücretleri

6.1.4 ÇEK ortaklık ödentileri

6.1.5 Çelenk bedeli

6.1.6 ÇEK'in kira gelirleri (kafeterya, Kültür Merkezi vb.)

 

 

7. Gizlilik Politikası

 

ÇEK, bu bilgileri 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanmak için saklayabilir. 5809 Sayılı Kanun'un 50/5 hükmü gereğince, kullanıcının talep etmesi durumunda bilgiler saklanmayacaktır. Ne var ki 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi  amacıyla tutulması zorunlu olan kayıtlar, bu kuralın dışındadır.