Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK), en değerli varlığımız olan insan kaynaklarımızın eğitimini sağlamak, eğitim konusunda kamu yararına çalışmalar yapmak,
T.C. Anayasası'nda ve Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen koşullarda Atatürk İlke ve Devrimlerini benimseyen, laik ve demokratik nesillerin yetiştirilmesine katkıda
bulunmak, çağdaş, bilim, kültür ve sanat alanında ülkenin gelişimine, kültürel mirasımızın korunmasına katkıda ve faaliyette bulunmak amacıyla, 27 Nisan 2021 tarihinde
kurulmuştur.

BURSA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

 VAKFIN ADI

Madde 1. Kurulan bu Vakfın adı "BURSA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI"dır. Vakfın kısaltılmış adı "ÇEKVAK"tır. İşbu resmi senette sadece "Vakıf" denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2. Vakfın merkezi Bursa olup, adresi "Ertuğrul Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:17/3 Nilüfer 16120 BURSA"dır. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere geçici veya kalıcı temsilcilikler ve şubeler kurulabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3. Vakfın amacı;

a. En değerli varlığımız olan insan kaynaklarımızın eğitimini sağlamak, eğitim konusunda kamu yararına çalışmalar yapmak.

b. T.C. Anayasası'nda ve Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen koşullarda Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş laik ve demokrat nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c. Çağdaş bilim, kültür ve sanat alanlarında ülkenin gelişimine, kültürel mirasımızın korunmasına katkıda ve faaliyette bulunmak.

VAKFIN ETKİNLİKLERİ

Madde 4. Vakıf, amacına ulaşabilmek için, yasal koşullar çerçevesinde;

a. Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, vakıflar, dernekler, kooperatifler ve kulüpler ile maddi olanak sağlamak dâhil her türlü işbirliğine girer.

b. Bilimi ve bilimsel eğitimi geliştirmek amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarının araştırmalarına ve yayın etkinliklerine katkıda bulunur, eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü basılı, görüntülü, sesli ve benzeri yayının yapılmasını ve gerek yazılı gerekse sanal ortamda dağıtılmasını sağlar.

c. Kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, kurslar, sergiler ve benzeri etkinlikleri düzenler ya da düzenlenmiş olanlara destek verir.

d. Çağdaş bilim anlayışı ile inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi için her türlü olanağı sağlar, bilimsel araştırmaları maddi olarak destekler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, araştırma merkezleri ve araştırma enstitüleri kurar, geliştirir, işletmeye açar, işletir veya kiralar ve kurulmuş olan araştırma merkez ve enstitülerine maddi yardım yapar. Gerektiğinde bu faaliyetler için Vakıflar, Kooperatifler, Şirketler ve benzeri kurumlar ile işbirliği yapar. Ayrıca, bu tesislerin gereksinimi olan öğrenci yurdu, kütüphane, spor tesisleri, lokal, kültür ve sanat tesisleri, sağlık tesisleri, uygulamalı eğitimin gereği olan uygulama üniteleri ve laboratuarları ile engelli ve yaşlı kişiler için rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri vb kurumları işletmeye açar, açılmış olanlarla işbirliğine girer ve kuracağı şirketlerle veya işbirliği içerisindeki kooperatiflerle ya da doğrudan kendisi tüm bu kurumların işletmeciliğini yapar.

e. Çağdaş bilim esaslarına göre akademik eğitim verecek yükseköğretim kurumları kurar, akademik gelişimlerini artırmaları için öğretmen ve öğretim görevlilerini yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer, sempozyum, panel, çalıştay ve benzeri etkinliklere katılabilmelerini sağlar, Bu amaç ile eğitim, barınma, yol, araştırma vb. giderleri karşılar, destek olur. Bilimsel araştırma ve çalışmaları teşvik amacıyla yükseköğretim kurumlarındaki başarısı saptanan öğretim görevlilerine, çalışanlara ve öğrencilere ödüller verir, maddi yardımlarda bulunur.

f. Kültür mirasımızın korunması için müze kurar, kültür ve sanat hayatının geliştirilmesi için seminer, bilgilendirme toplantıları, konferans vb. etkinlikler düzenler, kültür ve sanat alanında faaliyetlerde bulunan tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlar.

g. Devletin öncelik arzeden kamu hizmetlerinden biri olan eğitim-öğretim alanında faaliyetlerde bulunur. İlköğretim öncesi kreş ve anaokulları, ilköğretim (ilkokul, ortaokul), etüd merkezleri, ortaöğretim, yükseköğretim, yetişkin eğitimine yönelik ve diğer amaçlı eğitim kurumları, araştırma geliştirme merkezleri tesis eder ve işletmeye açar, işletir veya kiralar.

h. Eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama potansiyelini geliştirmek için, ileri teknolojinin gerektirdiği tüm araç, gereç, makina, teçhizat, bilgi işlem ve sair sistemleri üretir, kiralar veya kiraya verir, yurt içinden ya da yurt dışından her türlü patent, royalty, know-how, telif hakları ve benzeri hakları tescil ettirir, satın alır, satar, kiraya verir veya kiralar.

i. Eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama alanlarını çoğaltabilmek için, her türlü sosyal, ticari, ar-ge, endüstriyel ve tarımsal tesislerin yapılabilirliklerini araştırır, etüd ve projelerini yapar veya yaptırır ve bu tür tesisleri kurar, kurdurur ve işletir.

j. Amacına benzer olarak faaliyette bulunacak sermaye şirketleri ve koopetifler kurar kurulmuş şirketlere ve kooperatiflere ortak olur, paylarını satın alır veya satar, ortaklık payına isabet eden sermaye artırımlarına katılır, temettü ve kar payı dağıtımlarını tahsil eder ve ortağı olduğu sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin yönetiminde görev alır.

k. Gıda bankacılığı yapar.

l. Vakıf ayrıca, amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5. Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucu tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000.TL (Seksen Bin Türk Lirası)'dir. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet ya da başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir ya da bu hakları herhangi bir hukiki yolla edinebilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6. Vakfın organları;

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 7. Vakfın kurucusu, S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'dir. Mütevelli heyeti, S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi' nin seçimli Genel Kurulları sırasında seçilen yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri 4 yıldan az olmamak koşuluyla yine aynı Genel Kurullar tarafından belirlenir. Herhangi bir neden ile görevden ayrılan üyenin yerine seçilmiş olan ilk yedek üye atanır.

MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI (VAKIF BAŞKANI)

Madde 8. Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyet üyelerinin arasından seçilir. Üyenin görevi bittiğinde Mütevelli Heyeti Başkanlık görevi de sona ermiş olur. Vakıf Başkanı' nın görevi, Mütevelli Heyeti toplantılarına başkanlık yapmaktır. Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti'ni temsilen, Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9. Mütevelli Heyeti, Vakfın en üst karar organıdır. Mütevelli Heyeti'nin görev ve yetkileri şunlardır;

a. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, boşalan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yenilerini atamak.

b. Vakfın amacına uygun hizmetleri belirleyerek bu hizmetlerin yapılması için faaliyette bulunmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki vermek.

c. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yatırım ve bütçe tasarılarını incelemek, görüş ve önerilerde bulunmak.

d. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir - gider hesaplarını, incelemek ve Yönetim Kurulu'nu ibra etmek.

e. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, vakıf çalışmaları ile ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

f. Gerektiğinde 24. maddede öngörüldüğü şekilde ilgili mevzuatlara uygun olarak "Vakıf Senedi"nde değişiklikler yapabilmek.

g. Yukarıda belirtilen konular dışında Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygun olarak oluşabilecek diğer işlemleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN TOPLANMASI VE KARARLAR

Madde 10. Mütevelli Heyeti yılda en az 3 defa Vakıf Başkanı'nın çağrısına uygun olarak toplanır. Bu planlı toplantılar Nisan, Haziran ve Ekim aylarında yapılır. Nisan ayı toplantısında bir önceki yıla ait bilanço, faaliyet raporu ve gelir-gider hesapları ile gündemdeki diğer konular incelenir görüş ve önerilerde bulunulur. Haziran ayı toplantısı varsa heyette yeni görev alacak üyelerin katıldıkları ilk toplantı olma özelliğini taşır. Ekim ayı toplantısı ise Vakfın ileriye dönük çalışmalarının ele alındığı vizyonel bir toplantıdır.

Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulu'nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Mütevelli Heyeti üye çoğunluk ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gün saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda, toplantı nishabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların çoğunluğudur. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde Mütevelli Heyeti Başkanı'nın oyu, iki oy sayılır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı Mütevelli Heyeti Başkanının olumlu oyu ile birlikte üye tam sayısının üçte ikisidir.

Mütevelli Heyet toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce iadeli taahhütlü mektup, e-posta ve kısa mesaj yolu ile yapılabilir.

Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülen konuları kayda geçirmek amacıyla her toplantı için üyeler arasından bir yazman seçilir. Tutulan kayıtlar toplantı sonunda tüm üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 11. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllık bir süre için seçilen beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Ancak en az üç asıl üyenin Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere sıradaki yedek üyeler çağırılır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL

Madde 12. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından görev süreleri boyunca görevde kalacak şekilde bir Başkan ile bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı temsil eder. Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarının dışında Vakfın Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetimi gerçekleştirir. Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse Başkan Yardımcısı'na Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belirli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. İmzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını karara bağlar.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANMASI VE KARARLAR

Madde 13. Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Yönetim Kurulu Başkanı'nın çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, olağan toplantıların dışında, Yönetim Kurulu'nun en az üç üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerlerine Mütevelli Heyeti tarafından dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeni bir üye atanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları, o toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, noterden tasdikli karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14. Vakfın idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır;

a. 3.maddede belirtilen Vakfın amacının gerçekleştirilmesini sağlamak, amacın gerçekleşmesini engelleyen durumlara karşı gerekli önlemleri almak.

b. Vakıf mallarının değerlendirilmesi ve Vakfın yeni mali kaynaklara kavuşması konusunda gereken çalışmaları yapmak.

c. 4. maddede belirtilen Vakfın etkinliklerinin tümünü yapmak, bunlarla ilgili kararlar almak, uygulamak ya da uygulatmak, uygulamaları denetlemek, gerekli harcamaları yapmak ve ödeme şekillerini belirlemek.

d. Vakıf işlerinde görev alacak personeli atamak, görevini, ünvanını, yetki ve sorumlulukları ile ücretlerini belirlemek, gerekli görülen durumlarda işlerine son vermek.

e. Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir ve gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları Mütevelli Heyet'inn onayına sunmak.

f. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş ve gayrımenkul defterlerini tutmak.

g. Vakfın kuracağı tesisler için gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

h. Mütevelli Heyeti'nin karar ve önerilerini yerine getirmek ve bu konularda Mütevelli Heyeti'ni bilgilendirmek.

i. Vakıf işleri gerektirdiği durumlarda ve gerekli kararları almak üzere Mütevelli Heyeti'ni toplantıya çağırmak üzere Vakıf Başkanı'na başvuruda bulunmak.

j. Vakıf Senedi'nde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapmak ve onay için Mütevelli Heyeti'ne sunmak.

DENETİM KURULU

Madde 15. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti'nin kendi içinden veya dışarıdan iki yıl görev yapacak şekilde seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi, seçilir. En az iki asıl üyenin Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Süresi dolan denetçiler yeniden seçilebilir. Görevden ayrılan denetçinin yerine, Mütevelli Heyeti tarafından dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeni bir üye atanır. Denetim Kurulu, Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Denetçiler, gerekli gördükleri durumlarda, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarını izleyebilirler. Bir yıllık hesap dönemi itibarıyla düzenleyecekleri raporu, Mütevelli Heyeti toplantısından en geç on beş gün önce, Mütevelli Heyeti üyelerine gönderilmek üzere Vakıf Başkanı'na teslim ederler. Denetim Kurulu raporları, en az iki denetçinin imzasını taşıması koşuluyla geçerlidir.

İÇ TÜZÜK

Madde 16. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun çalışma yöntemleri, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetki ve sorumlulukları, her türlü oylama yöntemleri, vb. gibi konular, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak bir iç tüzük ile belirlenir. İç tüzük, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç iki ay içersinde hazırlanır ve yürürlüğe sokulur.

VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Madde 17. Vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na seçilenlerin yapacakları hizmetler gönüllü olacaktır. Ancak Vakıf adına yapılacak seyahat ve masraflar Vakıf bütçesinden karşılanacaktır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 18. Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır. Her yılın en geç Nisan ayı içersinde, Denetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan raporun Mütevelli Heyeti'nde görüşülerek karara bağlanması gerekir.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 19. Vakfın gelir kaynakları şunlardır;

a. Vakıf mallarının gelirleri

b. Vakıf iştirak ve işletmelerinin gelirleri

c. Vakfa yapılacak bağışlar, vasiyetler ve bunlardan elde edilecek gelirler

d. Vakfın amacına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasal çerçevede alınacak ücretler

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

Vakfın gelirlerinin harcanmasına yönelik olarak, bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, borç ve alacaklarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılacağı iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde 20. Bu vakıf senedi, gerek görülen hallerde kısmen değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Mütevelli Heyeti'nin kararı şarttır.

Mütevelli Heyeti üye tam sayısının, Mütevelli Heyet Başkanının olumlu oyu da dâhil olmak üzere en az üçte ikisinin onayı ile Vakıf Senedinde değişikliğe gidilebilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 21. Vakfın feshine, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesinde hukuken ya da fiilen olanak kalmaması halinde veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğun (enaz yarısından bir fazlasının) yazılı teklifi üzerine genel oylamaya geçilerek karar verilir. Kesin kararın alınabilmesi için Mütevelli Heyet Başkanının olumlu oyu da dâhil olmak üzere Mütevellli Heyet üye tam sayısının en az dörtte üçünün onayı gerekir.

Fesih kararı ile birlikte Vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları ve Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığının devri aynı şekilde oy çokluğu ile karara bağlanır. Gerektiğinde tasfiye için Mütevelli Heyetince, bir Tasfiye Heyeti oluşturulabilir. Vakfın tasfiyesinde borçları ödendikten sonra kalan Vakıf'a ait bütün nakit, menkul ve gayrimenkuller Mütevelli Heyeti'nin uygun göreceği vakıf ve derneklere devredilir.

VAKFIN KURUCUSU

Madde 22. Vakfın kurucusu S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'dir.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1.Vakfın ilk geçici Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşmuştur;

Asıl Üyeler

1. M.Buğra Küçükkayalar

2. Turgut Yalkı

3. Nihan Alpay

4. Prof. Dr. Füsun Kuter

5. Prof. Dr. Müfit Parlak

6. Süheyla Toppamuk

7. Doğan Yılmaz

 

Yedek Üyeler

1. Prof. Dr. Rüçhan Uz

2. Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu

3. Erdal Aktuğ

 

Geçici Madde 2.Vakfın ilk Başkanı (Vakıf Başkanı) kurucu üye M. Buğra Küçükkayalar'dır.

Geçici Madde 3.Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, aşağıda isimleri bulunan kurucu üyelerden oluşmuştur;

Asıl Üyeler

1. M.Buğra Küçükkayalar

2. Nihan Alpay

3. Süheyla Toppamuk

4. Ali Kara

5. Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu

 

Yedek Üyeler

1. Zafer Tolunay

2. Atakan Ünsal

Geçici Madde 4.Vakfın ilk geçici Denetim Kurulu, aşağıda isimleri bulunan kurucu üyelerden oluşmuştur;

Asıl Üyeler

1. Prof. Dr. Füsun Kuter

2. Prof. Dr. Müfit Parlak

3. Eralp Atabek

Yedek Üyeler

1. Hüseyin Bulun

2. Aral Alkan

 

Geçici Madde 5. Geçici Mütevelli Heyeti ile Geçici Yönetim ve Denetim Kurulları işbu senedin 7. Maddesinde belirtildiği şekilde yeni Mütevelli Heyet seçilene kadar görevini sürdürür. Bu süre zarfında geçici Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Geçici Madde 6. Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemi yapmak üzere S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi yetkili kılınmıştır.