BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

KURULUŞ:

Madde 1- Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri ile taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Yasası hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir eğitim kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 2- Kooperatif, ticaret siciline tescille tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif adına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule bağlıdır.

UNVAN:

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu Çağdaş Eğitim Kooperatifi' dir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Kooperatifin merkezi Bursa'dır. Kooperatif, gerekli gördüğünde yurt içinde şubeler açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

SÜRE:

Madde5- Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 6- (Değişik madde: 30.05.2015 Genel Kurul) Kooperatifin amacı; özel öğretim yasalarına uygun olarak her derece ve türde özel öğretim kurumları, öğrenci yurtları açmak, işletmek; başarılı ve/veya ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız eğitim ve barınma hizmeti sunmaktır. Kooperatif bu amaçla;

 1. Arsa ve arazi satın alır, imar planına uygun olarak bu arsa ve arazi üzerinde okul öncesi eğitim, ilk, orta, yükseköğretim, lisansüstü öğretim kurumları ve özel öğrenci yurtları kurar. Eğitim kurumlarının işletilmesini doğrudan ya da dolaylı olarak üstlenir. Her tür okulun giriş sınavlarına hazırlık için kurslar ile spor, müzik, sanat, meslek ve sürücü kursları açar.
 2. Ortaklarının ve eğitim kurumlarında görevli çalışanların sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılamak için eğitim bursları, faizli ya da faizsiz krediler verir, gerekli tesisleri ve işletmeleri kurar; bunları işletir ya da kiraya verir.
 3. Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, taşınır ve taşınmaz malları iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur; ayni haklar tesis eder.
 4. Kooperatifin kredi gereksiniminin karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır. Ortaklardan faizsiz, Türk Lirası ya da yabancı para olarak borç alır. Açılan kredinin zamanında ve amaca uygun kullanılmasını sağlayıcı önlemler alır.
 5. Ortakların ve kurum çalışanları için yardım fonları oluşturur, çalışma alanı ile ilgili eğitim, kültür, basın yayın, tanıtım çalışmaları ve araştırmalar yapar, benzeri etkinliklerde bulunur.
 6. Kooperatif amaçlarına uygun olarak, kooperatifler, vakıflar, dernekler, meslek odaları ile ortak çalışmalarda bulunur. Amaçlarına uygun olmak koşulu ile vakıflar kurabilir, kurulu bulunan şirketlere ortak, kurulacak şirketlerde kurucu ortak olabilir.
İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE ve PAYLAR

SERMAYE:

Madde 7- (Değişik madde: 14.05.2011 Genel Kurul)  Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 700.- TL 'dir. Bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve  ¼ 'ünün peşin ödenmesi zorunludur. Ayni sermaye konamaz.

PAYLAR:

Madde 8-  (Değişik madde: 14.05.2011 Genel Kurul)  Bir ortaklık payının değeri 100 TL 'dir. Her ortağın 1 pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklar en çok 5000 pay taahhüt edebilirler. Ortaklık payları bu ana sözleşmenin 19. maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senette temsil edilmeyen paylar 100 TL üzerinde itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ:

Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az  ¼  'ü peşin geri kalanı da yönetim kurulunca belirlenecek taksitler halinde en çok bir yıl içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK KOŞULLARI:

Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve koşulların varlığı gereklidir.

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.
 2. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
 3. 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 9. maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.

ORTAKLIĞA KABUL:

Madde 11- Gerekli koşulları taşıyıp da ortak olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı olarak başvurur. Bu başvuruda ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10. maddede gösterilen koşulları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Ortaklığa kabul ya da red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli ortaklığa alındığı takdirde kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe dek ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.

17. Madde uyarınca devir yöntemiyle ortaklığa alınanlar dışında yeni ortak olacaklardan, yukarıdaki fıkrada belirtilen tutarın üstünde para talep edilmesi genel kurulun bu konuda karar almasıyla mümkündür. Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılmaz; bu amaçla para tahsil edilmez.

ORTAK SAYISI:

Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az yedi kişidir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:
Madde 13- Her ortak hesap yılı sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurma sureti ile ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildirim tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.    

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:

Madde 14- Ortaklar, aşağıda sayılan durumlarda yönetim kurulu kararıyla ortaklıktan çıkarılır.

 1. 10. maddede yazılı ortaklık koşulunu yitirenler.
 2. Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getiremeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getiremeyenler,
 3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılarak ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir ya da genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz.

İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde genel kurula ya da mahkemeye başvurmak sureti ile itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen nedenlerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA:

Madde 15- Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ayrılan, ya da çıkarılan ortaklar, kooperatifin yedek akçeleri, müşterek tesis ve malları, demirbaş gayrimenkul ve fonları ile çıkma ya da çıkarılma yılının kesinleşen bilançosuna göre hesaplanacak risturnları üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Ortaklıktan çıkma talepleri, kooperatifin hayatiyetini tehlikeye düşürecek boyutta ise yönetim kurulu talepleri sıraya sokarak imkanlar oranında yerine getirebilir.

  ÖLEN ORTAĞIN DURUMU:  

Madde 16- Ölen ortağın yasal mirasçılarının 3 ay içinde bir temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri durumunda, ortaklık hak ve yükümlülükleri temsilci lehine devam eder. Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri ya da ortaklığı sürdürmek istememeleri durumunda ölen ortağın alacak ve borçları 15. madde hükmünce tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN DEVRİ:

Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10. maddedeki ortaklık koşullarını taşıyan kişilere devredilebilir.

Yönetim kurulu bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer; kooperatif bu devir nedeniyle taraflardan ayrıca bir ödeme talep edemez.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:

Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkmasıyla yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.

Bu ana sözleşmenin 14. maddesinin 3.bendi gereğince çıkarılanlar, ortaklığa tekrar alınamazlar.

ORTAKLIK SENEDİ:

Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı, soyadı, iş ve konut adresi, temsil ettiği pay sayısı ile kooperatife girdiği ve çıktığı tarih yazılır. Ortaklık senedi iki nüsha olarak düzenlenerek kooperatifi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır. Bir nüshası ilgili ortağa verilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası niteliğindedir.

ORTAKLIKTAN YARARLANMA:

Madde 20-  (Değişik madde: 10.04.2004 Genel Kurul) Madde 20 yürürlükten kaldırılmıştır.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

Madde 21- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.

Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl daha devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDA EK ÖDEME:

Madde 22- Ortaklar taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere, genel kurulca kararlaştırılarak miktarlardaki katılım payı taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararla da ana sözleşmenin 34. maddesinin 1. fıkrasında gösterilen oran aranır.

Bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenebilir. Ek ödemelere kooperatif genel kurulunca karar verilir.                       

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI:

Madde 23- Kooperatifin organları şunlar:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

GENEL KURUL

Görev ve yetkileri:

Madde 24- (Değişik madde: 06.03.1999 Genel Kurul) En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Bilanço ve bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile gelir gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak; Yönetim Kurulu ile denetçilerce verilen raporları incelemek, kabul ya da reddetmek.
 2. Yönetim kurulu üyelerini ve denetim kurulu üyelerini seçmek, aklamak ya da sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.
 3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarları ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 4. Yönetim kurulunca verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.
 5. Yasa, ana sözleşme ve iyi niyet ilkeleri ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu öne sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.
 6. Üst kuruluşlara girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek
 7. Taşınmaz malların alımında ve satımında izlenecek yöntem ile alınacak taşınmazın niteliğini, yerini ve azami ederini, satılacak taşınmazın en az ederini belirlemek.
 8. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklerle ilgili karar vermek.
 9. İnşaat işlerinin, imalat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak.
 10. Şube açılmasına ve çalışma alanı ile ilgili girişimlere iştirak edilmesine karar vermek. 
 11. Bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak amacıyla ortaklardan ek ödeme istenip istenmeyeceğine karar vermek.
 12. Kooperatifin dağıtılması konusunda karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek.
 13. Yasa ve ana sözleşme ile genel kurula tanınan diğer konularda da karar vermek.

Genel Kurul yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin amaçları ile ilgili her tür iş konusunda karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL:

Madde 25- (Değişik madde: 06.03.1999 Genel Kurul) Genel Kurul toplantı tarihinden 3 ay önce ortaklık işlemleri tamamlanan tüm ortaklar genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ortaklık süresi toplantı tarihinden önceki 3 ayı doldurmayan ortaklar o toplantıda oy kullanamazlar. Her ortak bir oya sahip olup yalnızca kendisi adına oy kullanabilir. Bir ortak, eşi, çocuğu, ana ve babasının haricinde kendisini temsil etmek için başka ortağı temsilci seçemez.

Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir biçimde katılmış olanlar, yönetim kurulunun aklanması ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu kural denetçiler hakkında uygulanmaz. Ancak denetçiler kendi aklanmalarının oylanmasında oy kullanamazlar.

Hiçbir; ortak kendisi, eşi ya da usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki kişisel bir iş ya da uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI:

Madde 26- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır:

Olağan Genel Kurul toplantısının her yılın ilk altı ayı içerisinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 27- Genel Kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ OLANLAR:

Madde 28- Genel Kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Gerekli durumlarda denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel kurul, yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca dört ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10 'unun isteğiyle, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu başvurunun ortaklaşa ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda istek sahipleri yerel yargı organlarına başvurarak genel kurulu toplantıya çağırma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ:

Madde 29- (Değişik madde: 14.05.2011 Genel Kurul) Olağan ve olağanüstü genel kurula çağrılar ile kooperatifin kanunla belirli bir şekilde ve yerde yayını zorunlu tutulanlar dışındaki duyuruları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğince elektronik (internet) ortam(ın)da çıkarılan Kooperatifler İlan Gazetesi'nde ilan yoluyla yapılır. Anılan elektronik gazete faaliyete başlayıncaya kadar, faaliyete başladıktan sonra ise istenirse ilave olarak yerel veya ulusal gazetelerde ilan yoluyla çağrı yapılabilir. Ortağa, ilanın yayınlandığı gazetenin adı, tarihi ve sayısı, kooperatife yazılı olarak iletmiş olması şartıyla GSM (cep telefonu) numarasına gönderilecek kısa mesajla (SMS), tercihen elektronik posta adresi vermişse bu adrese gönderilecek e-posta aracılığıyla bildirilir. Alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslim edilemeyen bu tür gönderiler, bir tam gün geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir. Yayınlanan ilanlar ile bildirimlere ilişkin "Gönderi Teslimat Bilgisi" dökümünün, genel kurul evrakı ile birlikte basılı şekilde ya da elektronik ortamda muhafazası ve incelemeye hazır tutulması şarttır.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI:   

Madde 30- Kooperatifin bütün ortaklarının ya da temsilcilerinin hazır bulunması ve itiraz olmaması durumunda, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak koşuluyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak kararların geçerli olabilmesi için toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklarla ve ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

BAKANLIĞA BAŞVURU VE GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 31- Genel kurulun tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce Ankara 'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime, bakanlıkça belirlenen tutardaki temsilci ücretinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

GÜNDEM:

  Madde 32-  Olağan Genel Kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

 1. Yönetim ve denetim kurulunca verilen raporların okunması.
 2. Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması ya da reddi.
 3. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aklanması.
 4. Süresi dolan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi.
 5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
 6. Gerekli görülen diğer konular.

Olağanüstü Genel Kurul gündemi ise çağrının amacına göre belirlenir.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce ortaklaşa ve noter tebligatı ile bildirilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Gündemde olmayan konular görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları durumunda, hesap tetkik kurulunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve aklamanın geriye bırakılması, çıkan ya da çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve yasa, ana sözleşme ve iyi niyet ilkeleri ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili konular, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

ORTAKLAR CETVELİ:

Madde 33- Yönetim kurulu; her Genel Kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, ad, soyad ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir, yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından ad, soyadları yazılarak ayrıca imzalanır.

GÖRÜŞME VE KARAR İÇİN YETERLİK SAYISI:

Madde 34- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşülebilmesi için kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ¼ 'ünün şahsen ya da temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İkinci toplantıda bu sayı aranmaz. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Yasası' nın 52. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır. Ancak, kooperatifin dağılması, başka bir kooperatifle birleşmesi ya da ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir. Kamu kuruluşlarından alınan kredi miktarlarının arttırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlarda 2. fıkra hükmü uygulanır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI:

Madde 35- Genel Kurul toplantısı; bakanlık temsilcisi bulundurulması için yöntemine uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın değişik 87. maddesine göre işlem yapıldığının saptanması ile toplantı yeterlilik sayısının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Ardından bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda yazman üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy alan üye seçilir. Genel kurul başkanı ve kurul üyelerinin, ortaklardan ya da kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi gerekir.

OY KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 36- (Değişik madde: 14.05.2011 Genel Kurul) Genel Kurulda oylamalar el kaldırma suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ise her halükarda gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE AKLANMA:

Madde 37- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun aklanmasını kapsar. Ancak, bilançoda bazı konular gösterilmemiş ya da bilanço yanlış düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar aklanmış olmazlar. Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü konusunda verilen kararlar geçerli değildir. Aklanmayan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda yeniden seçilemezler.

Aklanmayan yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açabilmesi için bu konuda, genel kurulca karar verilmesi gereklidir. Kooperatif denetçileri, genel kurul karar tarihinden başlayarak bir ay içinde dava açmak zorundadır. Bu sürenin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez. Davanın reddi durumunda, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

KARARLIĞIN GEÇERLİLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI:

Madde 38- Yasaya ve ana sözleşmeye uygun biçimde toplanmış bir genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar ya da karşı oy kullananlar için de geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN İPTALİ:

Madde 39- Aşağıda yazılı kişiler; yasaya, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlayarak bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki yargı organına başvurabilirler.

 1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara karşı olduğunu tutanağa geçirten ya da oy kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantıya çağrının kurallara uygun yapılmadığını ya da gündemin gereği gibi duyurulmadığını, tebliğ edilmediğini ya da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kişilerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Kararın yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin kişisel sorumluluklarına mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulunca usulen ilan olunur.

Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi durumunda, bu konudaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

GENEL KURUL TUTANAĞI:

Madde 40- Genel kurul toplantılarının geçerli olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet nedenlerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakla toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkanı ve başkanlık kurulu üyeleri ile bakanlık temsilcisince imzalanır.

GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI:

Madde 41- Toplantı çağrısının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğu'na verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 42- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU

Seçim ve Süresi:

Madde 43- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir. En az üç üyeden oluşur. Genel kurulca süre belirlenmemesi durumunda bir yıl için seçilmiş sayılır.

Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir.

SEÇİLME KOŞULLARI:

Madde 44- (Değişik madde: 23.05.2009 Genel Kurul) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki koşullar aranır.

 1. Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
 2. Türk vatandaşı olmak
 3. Başka bir eğitim kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak.
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.
 5. Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

Seçilme koşulları denetim kurulunca araştırılır. Bu koşulları taşımadıkları halde seçilenlerle, sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına dek devam etmekle birlikte, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli ya da göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 45- (Değişik madde: 06.03.1999 Genel Kurul) Yönetim kurulu, yasa ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin çalışmalarını yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:        

 1. Kooperatifin amaçlarına, ortakların yararlarına ve genel kurulca belirlenen ilkelere uygun bina, arsa ve arazi bulmak,  kiralamak ya da bina ve arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek.
 2. Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak.
 3. Ortaklar ile ortaklık için başvuranların ana sözleşmede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.
 4. Alınan arsa ya da arazide yaptırılacak okul ve diğer donanımlar için plan,  proje ve haritalar yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmak için ilgili kuruluşlardan ya da ortaklarından borç para almak.
 5. Kredi alma işlerinde, kooperatifle kredi açacak kurum ve kuruluşlara olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek.
 6. Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak okul ve ek donanım tesislerinin bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların ya da kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek.
 7. Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak.
 8. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve belgeyi sunmak, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkililere gerekli kolaylığı göstermek.
 9. Kooperatifi resmi kuruluşlarda, yargı organlarında ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek.
 10. Aklamak, dava açmak, sulh olmak ya da davadan vazgeçmek.
 11. Genel kurulda karar almak koşuluyla kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak ya da mülkiyetlerini aktarmak.
 12. Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere kendi ortakları arasından ya da dışarıdan bir ya da bir kaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya ya da muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak.
 13. Kamu kurumlarından alınacak krediler için kooperatif taşınmazlarını ipotek etmek.
 14. Eğitim kurumları için kurum temsilcilerini seçmek ve kurum açmak.

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR:

Madde 46- Yönetim kurulu üyeleri; seçimin ardından yapacakları ilk toplantıda aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre birer yazman ve sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir kere ve en az yarıdan fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılmaz. Üyeler kişisel yararlarını ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında toplantıya katılmazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantılar kooperatifin merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun uygun görmesiyle başka bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar, tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin adları kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca ad, soyad yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma ya da çekimser kalma nedenlerini kararın altına yazarak imzalarlar.   

KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI:                 

Madde 47- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın geçerliliği ya da kooperatife ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, kooperatifi temsilen ve kooperatif adına imza atmaya yetkili kişileri kararla belirler ve bu kararların noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil için ticaret sicil memurluğuna verilir.             

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kişiler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI:

Madde 48- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek sureti ile her zaman çekilebilirler.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması durumunda; yönetim kurulunca, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Eşit oy alanlar arasında göreve çağrılacak kişi kura ile belirlenir.

Yönetim kurulu toplantı nisabını yitirirse, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, denetim kurulunca geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanmaması durumunda,  eğer yönetim kurulu toplantı nisabını yitirmişse, Türk Ticaret Yasası' nın 315. maddesinin 1. fıkrasına göre davranılır. Yönetim Kurulu, toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulunca seçimler yapmak üzere hemen genel kurul toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK VE YASAL MUAMELELER:

Madde 49- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin gelişmesi ve başarısı için gerekli çabayı harcar.

Üyeler, yönetim kurulundaki çalışmaları sırasında öğrendikleri ticaret ya da işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu,  gerekli defter ve belgelerle genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin düzenli hazırlanmasından, tutup saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun yasa hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludurlar.

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif çalışanları, ortaklık işlemleri dışında kendileri ya da başkaları adına, doğrudan ya da dolaylı olarak kooperatifle, kooperatif konusuna giren bir ticari, işlem yapamaz.

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili kişiler genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

Yönetim kurulu üyeleri kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan zincirleme sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler. Kusurlu olmadığını kanıtlayan üyeler ile karara karşı çıkıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren ya da özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.

Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl daha devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 50- (Değişik madde: 10.04.2004 Genel Kurul) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu görevleri nedeni ile yapacakları hizmetler için aylık ücret ya da katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenmez.

MURAHHAS ÜYE:

Madde 51- (Değişik madde: 06.03.1999 Genel Kurul ) Bu madde bütünüyle kaldırılmıştır.

MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL:                                

Madde 52- (Değişik madde: 10.04.2004 Genel Kurul)  Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve yönetim işlerini yürütmek için dışarıdan bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Çalışacak personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtilmek koşulu ile personele yönetim kurulunca saptanacak ücret verilir.

KURUCU TEMSİLCİLERİ:                                         

Madde 53- (Değişik madde: 23.05.2009 Genel Kurul) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri doğrultusunda kooperatifçe açılan özel öğretim kurumlarını temsil etmek üzere yönetim kurulunun üye tam sayısının  ¾  çoğunluğu ile kurum temsilcisi seçilir ve aynı oy çoğunluğu ile değiştirilir. Kurum temsilcileri kooperatif ortakları arasından seçilirler. Kurum temsilcisini 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen nitelik ve şartları haiz olması gereklidir.

Kooperatifin birden fazla özel öğretim kurumu açması halinde, her biri için ayrı ayrı kurum temsilcisi seçilebileceği gibi, bir tane de seçilebilir.             

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 54- (Değişik madde: 14.06.1997 Genel Kurul) Kurum temsilcisi 625 (5580) sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve buna bağlı yönetmelik hükümleri ve yönergelerde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olup, ilgili mevzuatla belirtilen görevleri yapar. Kurum temsilcileri, istenildiğinde,  yönetim ve denetim kurullarına çalışmaları hakkında bilgi vermekle yükümlü olup, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

DENETİM KURULU

Seçim ve Süresi:      

Madde 55- Genel kurulca, en az bir yıl için, ortaklar arasından ya da dışarıdan en az iki ya da daha çok denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurul süre belirlememişse, bir yıl için seçilmiş sayılırlar. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Genel kurul, denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

SEÇİLME KOŞULLARI:                                                  

Madde 56- (Değişik madde: 23.05.2009 Genel Kurul) Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki koşullar aranır:                                                   

 1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
 2. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.
 3. Aynı zamanda kooperatif personeli ya da yönetim kurulu üyeleri ile üçüncü derece dahil kan ve sıhhî hısım (kendisinin ve eşinin ana,  baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu)  olmamak, yönetim kurulu üyeleri ile iş ortaklığı bulunmamak.

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 57- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:                                         

 1. Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu konudaki görüşlerini birlikte ya da tek başına genel kurula bir raporla sunmak.
 2. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak için en az üç ayda bir kooperatif defterini incelemek.                                    
 3. En az üç ayda bir kez kooperatifin nakit mevcudu ile taşınır değerlerini kontrol etmek.
 4. Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek.
 5. Yönetim kurulunun ihmali durumunda genel kurulu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak.
 6. Yönetim kurulu üyelerinin, yasa ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet ilkelerine uygun davranıp davranmadıklarına bakmak.
 7. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları araştırmak, toplantı yeterlilik sayısının yitirilmesi durumunda boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak.
 8. Alınan arsaya ya da araziye ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak için bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek.
 9. Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ile ilgili şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak.
 10. Uygun gördükleri önerileri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemlerine koydurmak.

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde, işlerin yürütülmesinde gördükleri eksikleri, yasa ve ana sözleşmeye aykırı eylemleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerektiğinde genel kurula bildirmekle yükümlüdürler.

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine yasa ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar.  Ancak; Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

SORUMLULUK:                                             

Madde 58- Denetim kurulu üyeleri, yasa ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç ya da gereği gibi yapmadıklarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça zincirleme sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif ya da ortaklar için zarar umulan konuları açıklayamazlar.

Ayrıca ortaklık işlemleri dışında, kendi şahıslarını ilgilendiren konularda kooperatifle iş yapamazlar.                             

DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:

Madde 59- Denetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.              

Yasa ve ana sözleşmede belirtilen koşulları taşımadıkları ya da sonradan yitirdikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedekler ile birlikte denetim kurulu üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düşerse, mevcut üye ya da üyeler ile genel kurula dek görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Yasası 'nın 351. maddesinin son cümlesine göre davranılır.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:                   

Madde 60- (Değişik madde: 10.04.2004 Genel Kurul)  Denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

KOOPERATİF EĞİTİM KURUMLARINDAN YARARLANMA:                      

Madde 61- (Değişik madde: 10.04.2004 Genel Kurul)  Ortaklar, kooperatifin doğrudan ya da dolaylı olarak işlettiği eğitim kurumlarından kooperatif yönetimince belirlenen bedeli ödemek koşulu ile yaralanırlar.

EĞİTİM KURUMLARININ BAKIMI, ONARIMI VE SİGORTA ETTİRİLMESİ:      

Madde 62 - Kooperatif Yönetim Kurulu, eğitim kurumlarının ve yan donanımlarının bakım, onarım ve korunmasından sorumludur. Bakım, onarım ve koruma giderleri yıllık bütçede gösterilir. Ortaklar bu giderlere payları oranında katılmakla yükümlüdür.

Genel Kurulca karar alınmak koşuluyla kooperatif binaları ve yan donanımları kesin mali bedeli üzerinden yangın, deprem, su baskını ve gerekli görülen diğer durumlara karşı sigortalanabilir. Ortaklar bu durumda paylarına düşen sigorta primlerini ödemekle yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF HESAPLARI VE DEFTERLERİ

HESAPLAR:

Hesap Dönemi, Bilanço ve Sonuç Hesapları:

Madde 63- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kuruluşundan başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Yönetim kurulu, her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider farkı hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri, bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek birlikte düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve sonuç hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelenmesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.

MUHASEBE USULÜ:       

Madde 64 - Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve yöntemlerine uygun olarak tutulur, mali durum tabloları buna uygun biçimde düzenlenir.

GELİR - GİDER FARKI VE DAĞITIMI:

Madde 65- (Değişik madde: 23.05.2009 Genel Kurul)  Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre belirlenir. Müspet gelir-gider farkının %10'u yedek akçeye,  %40'ı kooperatif geliştirme fonuna ayrıldıktan sonra, geriye kalan müspet gelir- gider farkının tamamı kooperatifin amaçları konusunda yapılacak yatırımlarda kullanmak üzere ayrılır.

Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık, yedek akçelerle, bunların da yetmemesi durumunda ek ödemelerden ya da ortak sermaye paylarından karşılanır.

Kooperatif Geliştirme Fonu: Kooperatif gelir-gider farkından ayrılan %40 paydan oluşur. Kooperatifin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak amacına yönelik olarak kullanılır.

Yedek akçeler ortaklara dağıtılmaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilmez.

YEDEK AKÇELERİN VE FONLARIN NEMALANDIRILMASI:

Madde 66- Yedek akçelerin ve fonların nemalandırılma şekli ve koşulları genel kurulca belirlenir.

DEVİR TESLİM TUTANAĞI:

Madde 67- Yönetim kurulu üyeleri ve diğer görevliler, görev teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif demirbaşlarını tutanakla yeni görevlilere teslimle yükümlüdür.

AVANSLAR VE ÖDEMELER:

Madde 68- Kooperatif amaçları doğrultusundaki işler dışında avans verilmez, ödeme yapılmaz. Tüm ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması zorunludur.

Verilecek avansın nedeni, tutarı, süresi ve geri alınma koşulları ile kapatılma şekli ve kasada günlük olarak bulundurulacak para tutarı, kooperatif parasının amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi yöntemleri, yönetim kurulunca belirlenir.

KOOPERATİFİN ACZİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER:

Madde 69- Kooperatifin acz durumunda bulunduğunu kabul ettirecek geçerli nedenler varsa, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu düzenler. Son yılın bilançosu ya da sonra yapılan bir tasfiye bilançosu yahut da yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara bildirir. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na da bilgi verir.

Genel kurul, sermayenin tamamlanmasına ya da kalan sermaye ile yetinilmesine karar vermediği takdirde kooperatif dağılır.

Kooperatif aktifleri,  borçları karşılamaya yetmezse yönetim kurulu bu durumu derhal ilgili yargı organına bildirmek zorundadır. Yargı organı bu durumda kooperatifin iflasına karar verir. Ancak, mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi durumunda yönetim kurulunun ya da alacaklılardan birinin isteği ile yargı organı iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu durumda yargı organı, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (kayyım) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan önlemleri alır.

DEFTERLER:

Tutulacak Defterler:         

Madde 70- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

 1. Yevmiye defteri
 2. Defteri kebir
 3. Envanter defteri
 4. Karar defteri
 5. Ortaklar defteri

Kooperatifte, bu defterin dışında kasa defterlerin ile işin kapsam ve öneminin gerektirdiği öteki defterlerde tutulur.

 Yevmiye Defteri:

Madde 71- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazılmasına özgü defterdir

Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir.

 1. Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir )
 2. Tarih
 3. Borçlu hesap
 4. Alacaklı hesap
 5. Meblağ, yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, açıklama sütununda gösterilmesi gerekir.
 6. Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi ve numarası.

Yevmiye defterine işlenecek kayıtlar,  haklı neden olmaksızın 10 günden çok geciktirilmez.

Yevmiye defterinin, yeni yılın en geç ocak ayı sonuna dek notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (GÖRÜLMÜŞTÜR) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi gerekir.

Defteri Kebir:

Madde 72- Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş, işlemleri buradan alıp sistemli bir biçimde hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri kapsaması gerekir.

 1. Tarih,
 2. Yevmiye defteri madde numarası,
 3. Meblağ,  
 4. Toplu hesaplarda yardımcı son hesapların adları.

Envanter Defteri:                     

Madde 73- Envanter Defterine,  kooperatifin açılış tarihinden ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.

Yasada tersine hüküm olmadıkça, hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap döneminin ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekir.

Envanter defterlerine geçirilen envanter ve bilanço, yönetim kurulunca imzalanır ve notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına  ( GÖRÜLMÜŞTÜR ) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi gereklidir.

Karar Defteri:

Madde 74- Karar Defterine, genel kurul ve yönetim kurulunca görüşmeler sonucunda alınan kararlar yazılır.

Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur.

Genel kurul karar defterine, yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır ya da yapıştırılır.

Ortaklar Defteri:

Madde 75- Ortaklar defterine, her ortağın adı, soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı ya da çektiği paralar tarih sırasıyla yazılır.

Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işlemini kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir.

Defteri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü:

Madde 76- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir,  envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz olunur. Noter, bu defteri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

Defter ve Belgelerin Saklanması:                         

Madde 77- Kooperatifle ilgili yazı, mektup, telgraf,  fatura, cetvel, senet, makbuz,  tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, sözleşmeler taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve yargı organı karar ilanları gibi belgeler düzenli bir şekilde dosya durumunda saklanır. Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren 10 yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere Türk Ticaret Kanunu 'nun 68. maddesi uyarınca noter ya da ortaklardan birine tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM

DAĞILMA ve TASFİYE                           

BİRLEŞME ve DEVİR:

Madde 78- Genel kurul kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine ya da bir kamu tüzel kişisine, herhangi bir derneğe devrine karar verebilir. Bu durumda 1163 sayılı yasanın 84. ve 85. maddelerine göre işlem yapılır.

DAĞILMA NEDENLERİ:

Madde 79- Kooperatifin;

 1. Ortak sayısının yediden aşağı düşmesiyle,
 2. Genel Kurul kararıyla,
 3. İflasın açılmasıyla,
 4. Yasalarda öngörülen diğer durumlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın yargı organlarından alacağı karar üzerine,
 5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi ya da devralınması suretiyle,
 6. 3 yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması durumunda,
 7. Amacına ulaşma olanaklarının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenmesi durumunda yargı organından alacağı kararla dağılır.

Tasfiye Kurulu:

Madde 80- Tasfiye kurulu, genel kurulca seçilecek en az iki kişiden oluşur.                              

Genel kurul bu konuda yönetim kurulunu görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim ya da görevlendirme yapılmadığı takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulma olanağı bulunmaması durumunda, ortaklardan birinin başvurusuyla yargı organınca tasfiye görevlileri atanabileceği gibi, ortağın isteğine göre, tasfiyeye görevli kişilerin haklı nedenler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı yasanın değişik 56. maddesinin 1.fıkrasının 3. bendi ile 62. maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri için de uygulanır.

Tasfiye kurulu görevlilerine, atayan merci tarafından belirlenecek tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu, tasfiye görevlilerini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.        

TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ:                                       

Madde 81- (Değişik madde: 03.05.2014 Genel Kurul) Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

 1. Dağılma, tasfiye kurulunca ticaret siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile yerel bir gazetede birer hafta ile 3 kez yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir
 2. Tasfiye süresince, kooperatif unvanı "Tasfiye Halinde" ibaresi eklenerek kullanılır.
 3.  Kooperatif Genel Kurulu tersine karar vermedikçe tasfiye görevlileri taşınır malları pazarlık ya da açık artırma yöntemiyle satabilir. Taşınmazların satılma şekli Genel Kurulca belirlenir.
 4. Tasfiye görevlileri, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları ve borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacaklarını ve borçlarını gösterir bir cetvel düzenler.
 5.  Kooperatifin eskiden başlayıp da henüz bitirilmemiş işlerinde, tamamlanabilecek olanlar tamamlanır. Taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
 6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması durumunda tasfiye görevleri durumu yargıya bildirir.
 7. Tasfiye sırasında, tasfiye kurulu kararların yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi durumunda yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
 8. Tasfiyenin uzun sürmesi durumunda her yılsonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve Genel Kurula sunulur.
 9. Taşınmazların satışının görüşüleceği toplantılar dışında olmak üzere, tasfiye süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.
 10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin, alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tebliğ olunur.
 11. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye görevlilerince sicil memurluğundan talep edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:

Madde 82- Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimi altındadır. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili kurumları ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kredi veren kurum ve kuruluşlar da;  kredilerin açılış amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilirler.

Kooperatif görevlileri, kooperatife ait para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

 Siyasi Faaliyet Yasağı:    

Madde 83- Kooperatif, siyasi amaçlı ya da genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik çalışma yapamaz ve kooperatif çalışmaları bu tür amaçlara alet edilmez.

Kooperatif, siyasi partilerden ve kuruluşlardan ya da 1. fıkrada belirtilen çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımda bulunamaz.

Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulları, kooperatif adına siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılmazlar.

İlan ve Reklamlar:                     

Madde 84- Kooperatifçe tanıtım ve ortak kaydı amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar eksik ve gerçeğe aykırı olmayacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.

Yasa Hükümlerinin Uygulanması:                   

Madde 85- Bu ana sözleşmede açıklık olmayan durumlarda 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası ile Türk Ticaret Yasası'nın anonim şirketlere özgü hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:      

Madde 86- İlk Genel Kurul toplantısına dek görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

 1. Fevzi TOPÇUOĞLU (Başkan)                     
 2. Adnan Nejat VARDAR (2. Başkan)             
 3. Zerrin SOYSAL (Yazman)                            
 4. Halil YAZICI (Muhasip)                                 
 5. Mümin CEYHAN                                           
 6. Ali ŞIK                                                          
 7. Vehbi VARLIK                                              
 8. Ulviye ÖZER                                                 
 9. Üstün TUNALIGİL                                         
 10. Selim ÖKTEM
 11. Mesut TORAMAN
 12. Mehmet Murat KAÇAR
 13. Korhan DURUSOY
 14. Rüştü DİLMEN
 15. Hasan KURAR
 16. Metin EŞMEN
 17. Bora ÖZKULA
 18. Memiş YILMAM

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:

Madde 87- İlk Genel Kurul toplantısına dek görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu ortaklar Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

 1. Buket UYGUR                                   
 2. Ali Atıf SÖZÜGEÇER
 3. Gülsever GÖNENÇ
 4. Halil ERGÜN
 5. İsmail Çetin TOR

Kurucular:

Madde 88- Aşağıda Adları - Soyadları, Konut adresleri, ödemeyi üstlendikleri ve ödedikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:

 1. Kurucu ortaklar, bu ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
 2. İlk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilk Denetim Kurulu üyeleri, bu ana sözleşmenin 43. ve 55. maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.                                                                         

 Adı Soyadı               

1.  Rüştü DİLMEN                 

2.  Mesut TORAMAN            

3.  Mümin CEYHAN              

4.  Ali ŞIK      

5.  Metin EŞMEN                  

6.  Ecz. Nejat VARDAR        

7.  Dr. Murat KAÇAR            

8.  Ecz. Zerrin SOYSAL        

9.  Selim ÖKTEM                  

10.Bora ÖZKULA                  

11.Atıf SÖZÜGEÇER             

12.Korhan DURUSOY          

13.Gülsever GÖNENÇ         

14.Prof.Ulviye ÖZER              

15.Halil YAZICI                     

16.Dr. Çetin TOR                  

17.Fevzi TOPÇUOĞLU        

18.Üstün TUNALIGİL            

19.Ecz.Buket UYGUR           

20.Hasan KURAR                 

21.Vehbi VARLIK                  

22.Halil ERGÜN                    

23.Memiş YILMAM